Cho \(\widehat {aOb} = 150^\circ \). Tia \(Oc\) nằm trong góc \(aOb\). Biết \(\widehat {aOc} = \dfrac{1}{4}\widehat {bOc}\). Tính số đo góc \(\widehat {aOc};\widehat {bOc}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook