Cho \(y = \dfrac{{50}}{x}\) và $x = 5,$ giá trị tương ứng của $y$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook