Cho \(x,\,\,y\) là các số thực dương thỏa mãn \({\log _2}\dfrac{{3x + 3y + 4}}{{{x^2} + {y^2}}}\) \( = \left( {x + y - 1} \right)\left( {2x + 2y - 1} \right) - 4\left( {xy + 1} \right)\). Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P = \dfrac{{5x + 3y - 2}}{{2x + y + 1}}\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook