Cho \(z = 25i - 3.\) Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức \(\overline z \) là điểm nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook