Cho ancol etylic tác dụng với axit đon chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook