Cho các chất sau: saccarozo, glucozo, etyl fomat, xenlulozo, fructozo, tripanmitin, số chất tham gia phản ứng thủy phân là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook