Cho các số phức ${{z}_{1}}=1,{{z}_{2}}=2-3i$ và số phức $z$ thỏa mãn $\left| z-1-i \right|+\left| z-3+i \right|=2\sqrt{2}$. Gọi $M,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P=\left| z-{{z}_{1}} \right|+\left| z-{{z}_{2}} \right|$. Tính tổng $S=M+m$?  


Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook