Chọn câu sai: Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi điều thì nó:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook