Chọn câu sai. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào làm suy giảm tầng ozon?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook