Chọn câu sai. Viết dưới dạng tỉ số của hai số tự nhiên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook