Chọn câu trả lời đúng. Một canô đi xuôi dòng nước từ bến \(A\) đến bến \(B\) hết \(2h\), còn nếu đi ngược từ \(B\) về \(A\) hết \(3h\) . Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là \(5{\rm{ }}km/h\). Vận tốc của canô so với dòng nước là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook