Chọn phát biểu đúng. Một vật nằm yên, có thể có

Chọn phát biểu đúng. Một vật nằm yên, có thể có

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook