Cho số phức thỏa mãn $\left| z-2i \right|\le \left| z-4i \right|$ và $\left| z-3-3i \right|=1.$ Giá trị lớn nhất của $P=\left| z-2 \right|$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook