Cho số phức $z=a+bi\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$ thỏa mãn $\left| \frac{z-1}{z-i} \right|=1$ và $\left| \frac{z-3i}{z+i} \right|=1.$Tính $P=a+b$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook