Cho số phức z thỏa mãn $\left| z-2+3i \right|+\left| z-2+i \right|=4\sqrt{5}.$ Tính GTLN của $P=\left| z-4+4i \right|$ 
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook