Cho số phức z và w thỏa mãn $z+\text{w}=3+4i$ và $\left| z-\text{w} \right|=9.$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T=\left| z \right|+\left| \text{w} \right|$. 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook