Cho tập A có 20 phần tử. Hỏi tập A có bao nhiêu tập hợp con khác rỗng mà có số phần tử chẵn.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook