Cho tập hợp \[A=\left\{ 1;2;...;20 \right\}.\] Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 5 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp? 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook