Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\]cm và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)\]cm. Biên độ dao động của vật là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook