Có \(24\) con " /> Có \(24\) con " />

Có \(24\) con cá được chia vào bốn chậu. Mỗi chậu có số con cá là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook