Có 24 noãn bào bậc I của chuột qua giảm phân bình thường, số trứng được tạo ra là bao nhiêu trong các trường hợp sau?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook