Có 4 tinh bào bậc 1 tiến hành giảm phấn, kết quả nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook