Có 5 tinh bào bậc I tiến hành giảm phân, kết quả nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook