Có ba môi trường trong suốt (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là \[{{30}^{o}}\] , nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là \[{{45}^{o}}\] . Góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook