Có bao nhiêu cạnh vuông góc với mặt phẳng \(\left( {BCC'B'} \right)\) ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook