Có bao nhiêu giá trị của \(x\) thỏa mãn \({x^3} + 2{x^2} - 9x - 18 = 0\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook