Có bao nhiêu giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\left( {\dfrac{2}{3} - 0,5x} \right):\dfrac{2}{3} = {\left( {\dfrac{3}{4}} \right)^2}?\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook