Có bao nhiêu giá trị nguyên của $a$ để phương trình: ${x^4} + 2{x^2} + a = 0$$\left( 1 \right)$ có đúng $4$ nghiệm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook