Có bao nhiêu giá trị nguyên của \(x\) để \(A\) có giá trị nguyên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook