Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng \[\left( -9;12 \right)\] sao cho hàm số \[y=\frac{mx+9}{x+m}\] đồng biến trên khoảng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook