Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của \(n\) để \(\dfrac{6}{{n + 2}}\) đạt giá trị nguyên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook