Có bao nhiêu giá trị $x$ thỏa mãn $4{(x-3)^2}-(2x-1)(2x + 1) = 10$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook