Có bao nhiêu giá trị \(x\) thỏa mãn \(5\left( {2x - 5} \right) = x\left( {2x - 5} \right)\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook