Có bao nhiêu giá trị \(x\) thỏa mãn \({\left( {2x - 1} \right)^2} - {\left( {5x - 5} \right)^2} = 0\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook