Có bao nhiêu giá trị thực của \(m\) để bất phương trình \({4^x} - \left( {m + 1} \right){2^x} + m < 0\) vô nghiệm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook