Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hàm số \[y=\frac{\cos x+m.\sin x+1}{\cos x+2}\] có giá trị lớn nhất bằng 1.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook