Có bao nhiêu nghiệm của phương trình \(\left| {x + 3} \right| = 7\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook