Có bao nhiêu phân tử ATP được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong quá trình hô hấp hiếu khí ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook