Có bao nhiêu số có ba chữ số có tổng các chữ số bằng \(12\), chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook