Có bao nhiêu số nguyên \(x\) để \(\dfrac{{7x}}{5}:\dfrac{{14{x^2} - 21x}}{{10}}\) có giá trị là số nguyên?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook