Có bao nhiêu số nguyên \(x\) thỏa mãn \(\dfrac{{53}}{{23}} + \dfrac{{ - 30}}{{23}} \le x \le \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{6} + \dfrac{{79}}{{30}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook