Có các dung dịch cùng nồng độ chứa các chất sau: Al2(SO4)3, HNO3, KNO3, Na2CO3. Hãy cho biết dung dịch có pH nhỏ nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook