Có các dung dịch sau: NH4NO3; (NH4)2SO4 ; K2SO4. Chỉ dùng một chất có thể phân biệt được 3 dung dịch trên là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook