Có hai tụ điện \[{{C}_{1}},\text{ }{{C}_{2}}\] và hai cuộn cảm thuần \[{{L}_{1}},\text{ }{{L}_{2}}\] . Biết \[{{C}_{1}}=\text{ }{{C}_{2}}=\text{ }0,2\mu H\] . Ban đầu tích điện cho tụ C1 đến hiệu điện thế 8V và tụ C2 đến hiệu điện thế 16V rồi cùng một lúc mắc \[{{C}_{1}}\] với \[{{L}_{1}}\] , \[{{C}_{2}}\] với \[{{L}_{2}}\] để tạo thành mạch dao động lí tưởng \[{{L}_{1}}{{C}_{1}}va\text{ }{{L}_{2}}{{C}_{2}}\] . Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10\] . Thời gian ngắn nhất kể từ khi hai mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ \[{{C}_{1}}va\text{ }{{C}_{2}}\] chênh lệch nhau 4V là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook