Có một chuyển động thẳng nhanh dần đều \(\left( {a{\rm{ }} > 0} \right)\) . Cách thực hiện nào kể sau làm cho chuyển động trở thành chậm dần đều?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook