Có …………số lớn h" /> Có …………số lớn h" />

Có …………số lớn hơn $365$ và bé hơn $369$.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook