Cơ thể nào sau đây khi giảm phân có thể cho giao tử AB chiếm 25%. Biết rằng quá trình giảm phân diễn ra bình thường?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook