Có bao nhiêu số có ba chữ số dạng \[\overline{abc}\] với \[a,b,c\in \left\{ 0;\text{ }1;\text{ }2;\text{ }3;\text{ }4;\text{ }5;\text{ }6 \right\}\] sao cho $a

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook