Con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook