Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 500 g, chiều dài dây treo là l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}~\] với góc lệch cực đại là \[{{\alpha }_{0}}~=\text{ }{{6}^{0}}.\] Giá trị lực căng dây treo khi con lắc đi qua vị trí vật có động năng bằng ba lần thế năng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook